Obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen "Kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené Všeobecnými obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., v platném znění. Provozovatelem tohoto serveru a současně označený jako "prodávající" je P. Schenzer - ROCK DRUMS, IČ 67371167.
Odesláním závazné objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový obchod www.rockdrums.cz v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

II. Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

III. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

- prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře na www.rockdrums.cz (www.rockdrums.cz/objednavka_rockdrums.php)
- elektronickou poštou na adrese info@rockdrums.czKomunikace se zákazníkem probíhá e-mailem. V komunikaci je nutné používat jen adresy a čísla uvedené v kontaktech.

IV. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

- na dobírku v hotovosti při doručení zboží (při využití přepravních společností), hotovost od zákazníka přebírá přepravce

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

V. Dodací podmínky

Prodávající dodá zboží do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky, nejpozději však do 10 dnů. Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ani ve lhůtě do 10 pracovních dnů, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. Prodejce neručí za zpoždění zboží vinou dopravce, rozhodující je termín předání zboží dopravci.
Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání (provozovna) kupujícího uvedené ve formuláři objednávky. Za dodání zboží se považuje jeho předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání zboží.

Aktuální ceny a možnosti dopravy jsou uvedeny na webové stránce www.rockdrums.cz/ceny_dopravy_rockdrums.htm. Tento dokument tvoří nedílnou součást obchodních podmínek.
Prodávající si vyhrazuje právo zásilku doplnit o reklamní materiály, zákazník objednáním souhlasí, že spolu se zbožím obdrží i reklamní materiály.

Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku stanovenou občanským zákoníkem. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným použitím. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou. Prodávající bude reklamace posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží, resp. výrobci takové zboží odešle k vyjádření a vyřízení. O dobu, po kterou bude reklamaci posuzovat výrobce včetně doby na přepravu zboží se prodlužuje lhůta k vyřízení reklamace mezi prodávajícím a kupujícím s tím, že první zprávu týkající se reklamace zašle prodávající kupujícímu nejdéle do dvou týdnů ode dne obdržení reklamace. Oznámení o zjištených vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) bezodkladně, nejpozději ve lhůtě do 3 dnů od zjištění vady. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury nebo doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Reklamace nelze uplatňovat u zboží, které bylo poškozeno dopravcem, konkrétně DPD nebo Uloženka. V tomto případě je klient povinen řešit reklamaci s příslušným dopravcem.

Kupující má právo na vrácení zboží do 14 dnů od zakoupení. V takovém případě musí být zboží zasláno zpět na adresu e-shopu, v původním stavu, a originálním neporušeném a nepoškozeném obalu. Zboží musí být zasláno doporučeně, a nikoliv na dobírku. Zásilky zaslané na dobírku nepřijmeme! Ke zboží musí být přiloženo prohlášení o odstoupení od smlouvy, a informace ke způsobu vrácení peněz (číslo účtu, nebo jméno a adresa, na které mají být peníze poukázány). Po převzetí a kontrole zboží (neporušenost zboží, původní stav) bude následně v zákonné lhůtě zákazníkovi vrácena částka, za kterou zboží zakoupil, a to buď převodem na určený účet, nebo poukázkou na jméno a adresu.

VI. Ceny

V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen.

VII. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu info@rockdrums.cz. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou výši ceny objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce. Odeslanou objednávkou (uzavřením kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 12.12.2018. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
O nákupu
Jak nakupovat
Cena dopravy
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů


Kontakt
info@rockdrums.cz

E-shop ROCK DRUMS
www.rockdrums.cz
© 2018-2022 ROCK DRUMS